Get Adobe Flash player

หลักสูตร การขับรถมอเตอร์ไซอย่างปลอดภัยในประเทศไทย

การควบคุมบังคับ การขับขี่รถมอเตอร์ไซ อย่างปลอดภัยในประเทศไทยนั้น จำเป็นจะต้องอาศัยความชำนาญ และทักษะความรู้พิเศษ. บริษัทเซฟ ไดรฟเวอร์ เอดูเคชันจำกัด ได้จัดทำหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อช่วย ผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซให้ลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ. หลักสูตรนี้คลอบคุมข้อมูลที่จำเป็นในการขับขี่อย่างปลอดภัย และถูกออกเพื่อใช้เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมของบริษัท เซฟ ไดรฟเวอร์ เอดูเคชัน.

การอบรมไม่รวมถึงการขับขี่ ภาคปฏิบัติการขับรถ  ขอแนะนำให้ผู้ขับขี่ได้เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มเติมความชำนาญในการขับขี่  การอบรมเน้นการสอนเพื่อให้มีความรู้ในการขจัดเหตุการณ์  ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่เนิ่นๆ ดีกว่าที่จะนำมาปฏิบัติเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้ว ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซด์ ชาวไทยจะได้รับความรู้ที่เป็นประโยนช์จากการอบรมความนี้
การขับขี่ มอเตอร์ไซด์ เป็นสิ่งที่ค่อนข้างท้าทาย, มันไม่ใช่แค่เรียนรู้การควบคุมและและทักษะการขับอย่างคล่องแคล่ว, แต่มันรวมถึงความปลอดภัยในสถาพจราจรจริงด้วย.  ถ้าคุณต้องการที่จะพัฒนาทักษะพิเศษนี้และเป็นผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซที่ดี, คุณจำเป็นต้องเรียนหลักสูตรนี้ ซึ่งคุณจะได้รับความรู้จากการฝึกและเข้าใจการขับขี่มากขึ้น อีกทั้งยังจะได้รับทักษะที่จำเป็นเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการขับมอเตอร์ไซ อย่างเต็มที่

หลักสูตรนี้ได้ได้คลอบคุมพื้นฐานเบื้องต้น สำหรับคุณที่จะนำไปพัฒนาความสามารถของคุณ เพื่อที่จะเป็น ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซ อยางปลอดภัยและรับผิดชอบ  เป็นโอกาสที่คุณจได้เรียนรู้ถึงความพร้อมของสภาพร่างกาย และจิตสำนึกของความชำนาญในการควบคุมการขับขี่รถมอเตอร์ไชด์ ในห้องเรียนคุณจะได้เรียนรู้การจัดการกับความเสี่ยงและแก้ไขสถานะการเสี่ยง นั้น

 

บทที่ 1 ความรู้ในความเสี่ยง

บทที่ 2 การจัดการความเสี่ยง

บทที่ 3 เตรียมความพร้อมก่อนขับขี่

บทที่ 4 การขับขี่มอเตอร์ไซด์

บทที่ 5 การลดความเสี่ยง

บทที่ 6 การปรับพฤติกรรมผู้ขับขี่

Social